Skene - yhdessä rikoksettomaan elämään ry on perustettu 2019 kehittämään ja tarjoamaan sosiaalista kuntoutusta muutoksen eri vaiheissa oleville rikostaustaisille ihmisille, heidän läheisilleen sekä ajamaan heidän asioitaan yhteiskunnallisella tasolla. Skenessä on vahvaa rikoserityistä osaamista, ammatillista ja kokemuksesta puhuvaa asiantuntijuutta.  

Tällä hetkellä painopiste on verkostoyhteistyön luomisessa ja toiminnan näkyväksi tekemisessä. STEAn rahoittaman hankkeen lisäksi Skenessä toimii vapaaehtoisia, jotka antavan omaa osaamistaan ja resurssejaan yhdistyksen edistämiseksi. Skenelä -hankkeesta voit lukea lisää täältä. Skene tarjoaa tukea asiakkaille, läheisille sekä rikostaustaisten kanssa työskenteleville asiantuntijoille.

Nimi Skene tulee Stadin slangista, jossa skene tarkoittaa yhteisöä.

Skene ry:n tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla pystytään vaikuttamaan yksilöiden rikoskäyttäytymiseen ja muutosmotivaatioon sekä rikoskierteen katkaisuun. Erityistä huomiota kohdistetaan nuorten rikoksilla oireiluun vaikuttamiseen. Yksilötason vaikuttaminen heijastuu yleiseen turvallisuuteen ja yhteiskunnan kustannuksiin. Malli tulee mahdollistamaan sosiaalisen kuntoutuksen tuomioiden suorittamisen aikana nykyistä tehokkaammin. Kuntouttavan toiminnan ohella kerätään tietoa niistä tekijöistä, joihin vaikuttamalla voidaan ennaltaehkäistä rikoskierteitä tai katkaista ne aiemmassa vaiheessa. Tietoa hyödynnetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa toimintojen kehittämisessä, etenkin alaikäisten rikoksilla oireilevien parissa. Malli mahdollistaa toiminnan laajenemisen valtakunnalliseksi.

 


Arvot

Yksilöllisyys

Yhdenvertaisuus

Osallisuus ja aktiivinen toimijuus

HyvinvointiMeidän tarkoitus

Toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

  • Edistää nuorten ja nuorten aikuisten irrottautumista rikollisuudesta.
  • Tukea yksilöiden hyvinvointia, toimintakykyä ja muutosmotivaatiota kuntouttavan sosiaalityön, voimavaraistavien työtapojen ja yhteisöllisin keinoin rikoksista irrottautumisen prosessissa.
  • Tukea rikoksista irtautujan rikoksettoman identiteetin vahvistumista ja toimivien sosiaalisten suhteiden rakentumista.
  • Edistää rikoksista irrottautuvien valtaistumista ja voimaantumista, osallisuutta sekä yhteiskuntaan integroitumista.
  • Vähentää rikollisuudesta syntyviä sosiaalisia haittoja.
  • Vaikuttaa radikalisoitumisen ja ekstremismin riskien vähenemiseen.
  • Vaikuttaa yhteiskunnallisesti edistäen sosiaalista kestävyyttä, hyvinvointierojen kaventumista ja rakenteellisen sosiaalityön keinoin vaikuttaa yhteiskunnallisten syrjäytymistä lisäävien epäkohtien vähenemiseen sekä ylisukupolvisen syrjäytymisen prosessin katkeamiseen.
  • Edistää yhteiskunnan turvallisuutta vaikuttamalla nuorten ja nuorten aikuisten rikoskierteen katkaisuun ja uusintarikollisuuden vähenemiseen.

Skenen toimintaa ohjaa tutkittu tieto ja uusimmat viitekehykset. Tärkeimpinä viitekehyksinä ovat itseohjautuvuusteoria ja sosiaalinen kuntoutus. Skenessä tehtävää työtä ohjaa systeeminen työote ja toipumisorientaatio. Muita käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa muutosmotivaatiota vahvistava motivoiva keskustelu, erilaiset kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ja voimavarasuuntautunut kuntoutuksellinen menetelmä GLM – mielekkään elämän malli.