Rikos & rosis

Alla oleva kaavio auttaa hahmottamaan tapahtumien ketjua, jos olet tai läheisesi on epäiltynä rikoksesta. Jokainen laatikko toimii linkkinä lisätietoon. 

Kun sinua tai läheistäsi epäillään rikoksesta käynnistyy tapahtumien ketju. Tässä osuudessa kuvataan tapahtumaketju rikosepäilystä aina tuomion saamiseen asti. Jokainen kohta ei ehkä koske sinua tai läheistäsi. Pääpiirteittäin poliisi tutkii, syyttäjä syyttää, tuomioistuin tuomitsee ja Rikosseuraamuslaitos vastaa ja valvoo, että seuraamukset toteutuvat lain mukaan. 


Oikeusasteet

Suomessa rikos- ja riita-asioissa on olemassa kolme oikeusastetta. Alta voit lukea niistä lisää. 

Käräjäoikeus

Alimpana oikeusasteena toimii käräjäoikeus. Mikäli henkilö ei ole tyytyväinen saamaansa tuo­mioon tai pää­tök­seen, voi hän ha­kea siihen muu­tos­ta hovioikeudesta, el­lei sitä jos­sain ta­pauk­ses­sa ole erik­seen kiel­let­ty. En­nen kuin ho­vioi­keus ot­taa va­li­tus­asian rat­kais­ta­vak­seen, tar­vi­taan kui­ten­kin pää­sään­töi­ses­ti jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­pa. 

Muutoksenhakijan on ensin ilmoitettava tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen seitsemän päivän kuluessa. Tyytymättömyys tulee ilmoittaa asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle joko suullisesti tai kirjallisesti.  Jos tyytymättömyyden ilmoitus ei ole määräajassa käräjäoikeudella, sen ratkaisu tulee lainvoimaiseksi eli lopulliseksi. Oikeudenkäynninavustaja neuvoo kannattaako tuomiosta valittaa, mitä siitä voi seurata ja miten asiassa tulee edetä.

Hovioikeus

Toisena asteena on hovioikeus. Jos henkilö on tyytymätön hovioikeuden ratkaisuun ja haluaa hakea siihen muutosta korkeimmalta oikeudelta, on siihen pyydettävä valituslupa. Valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle on annettu aikaa 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin.

Korkein oikeus

Korkein oikeus on kolmantena oikeusasteena yleisten tuomioistuinten järjestelmässä. Korkeimman oikeuden tärkeimpänä tehtävänä pidetään ennakkoratkaisujen antamista eli korkein oikeus tutkii siis vain isoja ja tärkeitä asioita, joihin ei välttämättä löydy aiempia ratkaisuja. Tästä syystä korkein oikeus voi itse valita, mitkä asiat se ottaa tutkittavakseen.