Esitutkinta

Poliisi aloittaa esitutkinnan. Esitutkinta tarkoittaa, että poliisi selvittää mitä on tapahtunut, keitä on ollut osapuolina (uhri ja epäilty tekijä) ja mitä vahinkoja rikoksesta on aiheutunut.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 6 artiklan 2 kappaleen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Artiklan 1 kappaleessa taas edellytetään, että rikossyytteet tulee käsitellä nimenomaan riippumattomassa tuomioistuimessa, niitä ei voi jättää minkään hallinnollisen viranomaisen ratkaistavaksi. 

Esitutkinnan aikana on hyvä hankkia itselle asianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja. Läh­tö­koh­ta on, että jokainen kus­tan­taa itse tar­vit­se­man­sa oi­keu­del­li­sen avun. Jos sinulla vakuutus, tarkista kuuluuko siihen oikeusturva, joka saattaa maksaa asianajajan palkkion. 

Jos olet varaton eikä sinulla ole va­raa itse hank­kia tar­vit­se­maan­sa apua, se voi­daan kus­tan­taa joko osak­si tai ko­ko­naan val­tion va­roin. Oi­keus­a­pua ei kui­ten­kaan yleen­sä myön­ne­tä, jos ha­ki­jal­la on oi­keus­tur­va­va­kuu­tus, jos­ta asian ku­lut voi­daan kor­va­ta. Varattomana ota yhteyttä oikeusaputoimistoon tai suoraan haluamaasi asianajajaan. 

Palaa tapahtumaketjuun