Yhdyskuntapalvelu

Enin­tään kah­dek­san kuu­kau­den eh­dot­to­man van­keus­ran­gais­tuk­sen si­jas­ta voi­daan tuo­mi­ta yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun. Tämä tarkoittaa, että vankilassa olon sijasta seuraamusta suoritetaan val­von­nan alai­se­na teh­tä­vässä pal­ka­ttomassa työ­ssä. 

Yhdyskuntapalvelua voi­daan tuo­mi­ta vä­hin­tään 14 ja enin­tään 240 tun­tia. Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua voi­daan mää­rä­tä myös eh­dol­li­sen van­keus­ran­gais­tuk­sen oheis­ran­gais­tuk­se­na, jos eh­dol­li­nen van­keus on kah­dek­san kuu­kaut­ta tai sitä pi­dem­pi. Täl­löin yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun pi­tuus on enin­tään 120 tun­tia. 

Joissain tapauksissa missä ehdollinen tuomio katsotaan olevan liian lievä rangaistus, voidaan sen lisäksi tuomita yhdyskuntapalvelua.

Palaa seuraamuksiin